Graduates:
Elena Stolbtseva, Irina Aksenova, Ekaterina Shalgamova, Yulia Yakubovitch, Anna Sokolova, Maria Lukjanova, Nadezda Nikiforova, Anastasya Ryabtzeva, Tonya Melnik, Valentina Petrova, Sasha Katchko, Alena Isakhanyan, Natalya Pankova, Nadezda Kalyamina, Alexander Budaev, Denis Semenov, Svetlana Kalinitcheva


 

Bulletin of the School of Engaged Art №4in a framework of the exhibition
O yeah, I remember!

Participants: Elena Stolbtseva, Irina Aksenova, Ekaterina Shalgamova, Yulia Yakubovitch, Anna Sokolova, Maria Lukjanova, Nadezda Nikiforova, Anastasya Ryabtzeva, Tonya Melnik, Valentina Petrova, Sasha Katchko, Alena Isakhanyan, Natalya Pankova, Nadezda Kalyamina, Alexander Budaev, Denis Semenov, Svetlana Kalinitcheva, Liza Syomitcheva and Ilya Firdman

Tutors: Nina Gasteva, Tsaplya Olga Egorova, Nikolay Oleynikov and Dmitry Vilensky

 

Bulletin of the School of Engaged Art №3